Ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski

Autor: Podlaski UW 2020-05-29 08:47:45

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski istnieją ograniczenia dla cudzoziemców, które są związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą m.in.:

  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

1.   wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2.  przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi wypracowane zostały rozwiązania, umożliwiające przyjazd do Polski pracowników do prac sezonowych w rolnictwie. Chodzi o obcokrajowców głównie zza wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają do pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 wraz z załącznikiem dotyczącym instrukcji wykonania testu

Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania badania pod kątem koronawirusa pracownikowi sezonowemu, który jest ubezpieczony w KRUS bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora.

Pobieranie wymazów do badań PCR od pracowników, o których mowa w wytycznych, możliwe będzie w tzw. punktach „drive-thru”.

Dopuszczalne są także pobory wymazów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych zatrudniających obcokrajowców – przez wykwalifikowanych próbkobiorców  np. w uzgodnieniu z WOT (Wojska Obrony Terytorialnej).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u