Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej

Autor: Mazowiecki UW 2020-05-30 08:53:53

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas briefingu poruszono temat działań na rzecz wsparcia instytucji pieczy zastępczej i zapewnienia dobra dzieciom. W spotkaniu udział wzięli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Podczas wydarzenia podpisana została umowa partnerska z Wojewodą mazowieckim na rzecz realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W trakcie spotkania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przedstawiła plan realizacji projektu pomocy dla pieczy zastępczej, w zakresie programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja rządowego zadania pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” ma na celu wsparcie podopiecznych placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które otrzymają pomoc w zakresie m.in. zakupu komputerów i wyposażenia teleinformatycznego na realizowanie zadań w trybie zdalnej nauki. Całkowity koszt zadania dla wszystkich województw wynosi łącznie 130 mln złotych.

- Podpisujemy dziś umowę dzięki której Wojewoda będzie mógł zaoferować istotne wsparcie dzieciom z rodzin zastępczych. Bardzo się cieszę, że otrzymają konkretną pomoc. (…) Korzystając z okazji, chciałbym podziękować tysiącom rodzin zastępczych, które każdego dnia mierzą się z trudem wychowania młodego człowieka – powiedział Wojewoda Mazowiecki podczas konferencji.

Założeniem programu jest zapewnienie dzieciom laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, które posłużą m.in. do zdalnej nauki oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej m.in.: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, w celu wykluczenia ogniska zakażeń koronawirusa.

Zakupione produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Realizacja programu w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia wyposażenia sprzętu komputerowego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych formach pieczy zastępczej umożliwiając podmiotom efektywne wykonywanie zadań, w celu zabezpieczenia podopiecznych przed epidemią COVID-19 w placówkach.

Według zgromadzonych danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec 2019 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było niespełna 72,5 tys. dzieci. W ostatnich latach liczba dzieci w zastępczych rodzinach wykazuje niewielkie tendencje spadkowe lub utrzymuje się na podobnym poziomie. Na Mazowszu rodzinną pieczą zastępczą objętych było 5 872 wychowanków (stan na 31 grudnia 2019 r.). Najwięcej dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 3 391. Stan ten wskazuje na potrzebę ciągłego wzmacniania usług kierowanych do rodzin biologicznych, tak aby nie dochodziło do konieczności separowania dzieci, a także, aby mogły one jak najszybciej powrócić do poprawnie funkcjonującego domu rodzinnego.

Wsparcie finansowe

Rodzinom zastępczym, jak również prowadzącym rodzinne domy dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje finansowane przez samorząd powiatu i współfinansowane przez samorząd gminy, wypłacane co miesiąc, świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Dzięki wsparciu z programu „Rodzina 500+” rodziny zastępcze uzyskały znaczący, bo aż 47% wzrost kwoty miesięcznego wsparcia na utrzymanie dziecka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u