BRIEFING PRASOWY W WSPOL DOTYCZĄCY DALSZEGO ROZWOJU UCZELNI

Autor: MSWiA 2023-03-25 09:21:57

Dzisiaj, 24 marca br., na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbył się briefing prasowy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Błażeja Pobożego z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej. Briefing dotyczył dalszego rozwoju naszej Uczelni.

Pierwszy głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister we wstępie swojego wystąpienia odniósł się do roli i zadań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to wyjątkowa Uczelnia. To także wyjątkowa misja i zobowiązanie. To jedyna Uczelnia kształcąca przyszłych oficerów i przyszłe kadry kierownicze polskiej Policji. To Uczelnia, która prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na czterech kierunkach i liczne studia podyplomowe. Aktualnie uczy się tu blisko dwa tysiące studentów, z czego półtora tysiąca to funkcjonariusze i pracownicy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pan Minister podkreślił również dorobek naukowy naszej Uczelni.

- To Uczelnia, która prowadzi bardzo rozwinięte badania naukowe. Ma własne wydawnictwo, które każdego roku wydaje co najmniej kilkadziesiąt monografii naukowych. Ma trzy wysoko punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czasopisma naukowe. Jest uczestnikiem bardzo wielu grantów, projektów, konkursów, a w ramach tych międzynarodowych projektów jest przez swoich partnerów uznawana za wyjątkowego, merytorycznego i bardzo dobrego partnera. Te wysokie oceny zostały potwierdzone w ubiegłym roku poprzez przyznanie, po procesie ewaluacji jakości kształcenia dokonanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, kategorii A dla dyscypliny bezpieczeństwo wewnętrzne i kategorii B+ dla kierunku prawa. To wszystko sprawia, że Uczelnia posiada wreszcie prawo do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk społecznych w ramach dyscypliny bezpieczeństwo wewnętrzne i od 2021 roku doktora nauk prawnych.

Pan Błażej Poboży odniósł się do znaczenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako placówki kształcącej polskich policjantów i poinformował o planach jej dalszego rozwoju.

- To wszystko potwierdza, że to wyjątkowa Uczelnia, wyjątkowa marka, najważniejsza tego typu Uczelnia policyjna w Polsce. Właśnie dlatego, aby umożliwić ten dalszy rozwój, wejście Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w nowy okres jej wielkiego rozwoju, na najbliższym posiedzeniu Rządu zostanie przedstawiony projekt Ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcę wyraźnie powiedzieć - ten projekt to uznanie dotychczasowego dorobku, znaczenia i jakości Uczelni w Szczytnie. To odpowiedź na wniosek Uczelni w Szczytnie w następstwie spełnienia wielu obiektywnych kryteriów, które są przy tego typu zmianach potrzebne. Chcę to z dużą dumą i satysfakcją powiedzieć - mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, w następstwie przyjętej najpierw przez Rząd a potem Sejm Ustawy, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił znaczenie zmian jakie czekają Uczelnię, jednocześnie po raz kolejny dementując informacje o planach jej przeniesienia.

- Nazwa Akademia to kategoria zarezerwowana dla uczelni akademickich. Także to nie jest wyłącznie zmiana samej nazwy, ale to jest właśnie uznanie tego dorobku, jakości i znaczenia tej Uczelni, podniesienie jej na zupełnie nowy poziom rozwoju. To przejście od uczelni wyższej do rangi uczelni akademickiej. Mam nadzieję, że ta informacja potwierdza ogromne zaufanie naszego resortu, kierownictwa naszego resortu do tej placówki i jednocześnie przecina te tak absurdalne formułowane tezy mówiące o tym, że ktoś planuje zmienić albo przenieść te najważniejszą Uczelnię ze Szczytna. Nigdy nie było takich planów a to, że pracujemy nad projektem od wielu miesięcy to jednoznacznie potwierdza, że Wyższa Szkoła Policji a teraz Akademia Policji zawsze była w Szczytnie i będzie w Szczytnie. To ona jest najważniejszą Uczelnią - cieszę się, że mogę to już powiedzieć, uczelnią akademicką w Polsce, z tych które w ramach obowiązujących przepisów podlegają Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji zaznaczył, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna policyjna placówka, w której kształcą się przyszli oficerowie oraz kadry kierownicze polskiej Policji.

- Policyjne szkolnictwo to jest bardzo ważny element tej największej polskiej formacji mundurowej dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne. O tym jakie znaczenie w całym systemie szkolenia polskiej Policji ma Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, powiedział już praktycznie wszystko Pan Minister. Ja pozwolę tylko sobie dodać, że nie ma innej drogi i innej możliwości, aby zostać oficerem polskiej Policji niż przejście przez proces edukacyjny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nie ma też innej możliwości, aby obejmować stanowiska kierownicze w polskiej Policji, jeśli nie ukończy się Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i nie zostanie się oficerem polskiej Policji.

Komendant Główny Policji przypomniał, że jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a nazwa Akademia funkcjonuje już od dawna wśród jej słuchaczy.

- Ja sam z wielką dumą noszę przy wyjściowym mundurze tzw. absolwentkę WSPol w Szczytnie. Nie ukrywam, że na początku lat 90., kiedy studiowałem właśnie tutaj na szczycieńskiej uczelni, z wielką dumą nosiłem koszulkę z napisem Police Academy. Ona była niezwykle popularna wśród słuchaczy Wyższej Szkoły Policji. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj w pewnym sensie te nasze marzenia, aby Uczelnia była Akademią Policji, się materializują.

Pan Generał podkreślił znaczenie rozwoju Uczelni oraz wkładu kadry kierowniczej i dydaktycznej w ten proces.

- Ta Uczelnia naprawdę na to zasługuje, aby podnosić jej rangę, gdzie pełnią służbę fantastyczni ludzie, dzięki którym dzisiaj kierownictwo polskiej Policji to jest najwyższy poziom. To są niezwykle profesjonalni funkcjonariusze i oficerowie. Dlatego niech będzie mi wolno jako szefowi polskiej Policji podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do tego, że ranga tej Uczelni rośnie. Chciałem bardzo serdecznie i gorąco podziękować Panu Ministrowi Kamińskiemu i Panu Ministrowi Czarnkowi za to, że przyczynili się do tych wniosków oraz w sposób szczególny obecnemu tutaj z nami Ministrowi Pobożemu za osobiste zaangażowanie w ten proces podnoszenia rangi Uczelni. Bardzo serdecznie chciałem również podziękować Pani Komendant-Rektor, Pani Generał, bo to jej pomysł, jej inicjatywa leży u podstaw tego, że dzisiaj możemy mówić o tym, że za chwile będziemy mieć Akademię Policji oczywiście tutaj w Szczytnie. Bardzo nisko również kłaniam się kadrze dydaktycznej tej niezwykłej Uczelni. Dziękuje za to, że swoją postawą, pracą, zaangażowaniem, trudem i wysiłkiem doprowadzili do tego, że Panowie Ministrowie, nasi przełożeni, tak wysoko oceniają funkcjonowanie i sama szkołę oraz to, że postanowili podjąć taką decyzję.

Na zakończenie briefingu głos zabrała Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska. Pani Komendant-Rektor w kilku słowach przedstawiła rolę i znaczenie Uczelni oraz proces jej rozwoju dydaktycznego na przestrzeni wielu lat.  

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to uczelnia szczególna. To Uczelnia, w której rozpoczynaliśmy naukę od kształcenia kadr policyjnych, ale w miarę upływu lat rozszerzaliśmy ją również na kadry cywilne. To kilka obleganych kierunków, to współpraca międzynarodowa, uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, to wreszcie wysokie noty w czasopismach punktowanych, a także możliwość rozwoju, bo wspomniana ewaluacja i parametryzacja dała nam możliwość samodzielnego otwierania kolejnych kierunków. Uzyskując kategorię A i kategorię B+ możemy właściwie w sposób samodzielny kształtować to na jakich kierunkach będziemy kształcić naszych słuchaczy i studentów. To o tyle ważne, że oczywiście ten rok to będzie dla nas wielki zaszczyt, aby stać się już Akademią Policji w Szczytnie, ale to nie oznacza, że zaprzestajemy jakichkolwiek działań i spoczniemy na laurach.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska wspomniała również o nowych kierunkach studiów w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

- Przed nami bardzo pracowity rok, a także kolejne lata również nie będą mniej pracowite, bo w tym roku zaczęliśmy realizować studia podyplomowe, które są dedykowane bardzo ważnemu obecnie obszarowi w Policji jakim jest szeroko rozumiany obszar cyber (zwalczanie cyberprzestępczości). W 2021 roku uruchomiliśmy pierwsze studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Od tego roku akademickiego rozpoczynamy studia drugiego stopnia w tej samej tematyce, a od przyszłego roku akademickiego studia pierwszego stopnia. Szykujemy i budujemy cały system szkolenia dla tego szczególnie ważnego pionu w Policji, a także wychodzimy naprzeciw potrzebom, które się pojawiają. Te wszystkie uprawnienia, które uzyskaliśmy pozwalają nam na to, aby reagować na bieżąco. W tym roku otwieramy również studia z Kryminalistyki i Administracji. To tylko część planów.

- Wiem, że ta Uczelnia jest w stanie zrobić jeszcze wiele i tym bardziej to, że stanie się Akademią zachęci nas do dalszej pracy. Jestem dumna, że spełniliśmy wszystkie wymogi formalne, aby móc aplikować o stanie się Akademią i wkroczenie w poczet uczelni, które noszą taką nazwę. – zakończyła Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Briefing prowadził Koordynator - Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadkom. Krzysztof Wasyńczuk.

(WSPol w Szczytnie / mw)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u