Jubileusz majora Zenona Wechmanna

Autor: Wielkopolski UW 2023-11-24 09:28:28

Przetrwał Pan z godnością szykany, uwięzienie i znalazł siłę, by przez wiele lat służyć społeczeństwu jako ceniony wychowawca i opiekun młodzieży, Świadek Historii i strażnik pamięci o ofiarach stalinowskiego terroru, wyjątkowy organizator i lider środowiska braci kombatanckiej – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas 96. urodzin mjr Zenona Wechmanna.

Jubileusz odbył się w sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wojska i służb mundurowych, środowisk kombatanckich, represjonowanych z powodów politycznych, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, znajomi i przyjaciele. W trakcie uroczystości odbyła się projekcja filmu o mjr Zenonie Wechmannie „Prawem Wilka” w reżyserii Jolanty Hajdasz.

- Z okazji urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za wszystkie dokonania i nieustanną służbę Ojczyźnie. Składam Panu serdeczne gratulacje i najwyższe wyrazy szacunku. Dla nas wszystkich stanowi Pan niedościgniony wzór patrioty i bohatera – podkreślił wojewoda Zieliński.

Major Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu. Od maja 1935 r. do września 1939 r. był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu, był przymusowym młodocianym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się w zespole na tajnych kompletach.

Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnik II konspiracji. Po likwidacji ZHP wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”.

We wrześniu 1952 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przechodził ciężkie śledztwo, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, trzy lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia.

Wyrok odsiadywał w zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 r.

Wiele sił i energii wkłada w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy, młodzieży szkolnej. Od utworzenia w 1989 r. oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego działa w jego strukturach. Wieloletni wiceprezes i prezes Związku oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u